Beleidsplan

Visie en missie

Visie

Vanuit de bijbelse opdracht willen we in een “gebroken” wereld omzien naar de ander en hoop bieden.

Missie

De Stichting VOOR ELKAAR heeft ten doel:

Het bevorderen van de gezondheid, het maatschappelijk welzijn, de fysieke en mentale onafhankelijkheid, het voorkomen van sociaal isolement en de integratie van mensen met een beperking, (ernstig) zieke kinderen enmensen met een achterstand tot de maatschappij middels het aanbieden van meerdaagse activiteiten;

Doelstelling, identiteit en kernwoorden

Doelstelling 

Stichting VOOR ELKAAR vakantieweken wil dé organisatie zijn die bijdraagt aan zelfredzaamheid, het vertrouwen en de sociale integratie van de deelnemers. Dit doet zij door het aanbieden van meerdaagse activiteiten en met name door de inzet van vrijwilligers.

Identiteit 

De Stichting is een christelijke organisatie op gereformeerde grondslag.

Kernwoorden 

Respectvol, verbindend en professioneel zijn de kernwoorden die centraal staan in de Stichting.

Strategie (hoe bereiken we de missie)

 • Wij organiseren in Nederland twee tot zevendaagse activiteiten.
 • De Bijbel neemt een belangrijke en centrale plaats in bij onze activiteiten.
 • Onderlinge contacten en verbondenheid vinden wij heel belangrijk.
 • Wij bieden gasten de specifieke zorg en begeleiding zodat zij aan de activiteiten kunnen deelnemen.
 • Wij werken met bekwame en toegeruste vrijwilligers.
 • Wij zijn een vitale en financieel gezonde Stichting.
 • We zetten ons op de kaart door een actieve PR en gebruiken daarvoor eigentijdse middelen.
 • Het is vanzelfsprekend dat wij ons houden aan de wettelijk voorgeschreven protocollen en regelgeving.

Bestuur en commissies

 • De Stichting VOOR ELKAAR heeft een bestuur van ten minste 5 leden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. De Stichting heeft diverse commissies van waaruit de activiteiten georganiseerd worden.
 • De statuten en het huishoudelijk reglement vertellen op welke wijze de Stichting is georganiseerd en wordt bestuurd.

Financiën

De Stichting VOOR ELKAAR vakantieweken:

 • Heeft geen winstoogmerk.
 • Biedt betaalbare activiteiten aan.
 • Beschikt over voldoende financiële middelen.
 • Werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties, subsidies, kerkelijke activiteiten en bijdragen van vermogensfondsen.