Gedragscode voor vrijwilligers

Inleiding

Tijdens de vakantieweken gaan we met elkaar om in een sfeer van liefde en vertrouwen, gegrond in het Woord van God. Als ons gedrag liefde als basis heeft, kleurt dit de sfeer in de vakantieweken.
Gedurende de vakantieweek is het team van vrijwilligers verantwoordelijk voor het welbevinden van de gasten. Vanuit onze identiteit willen wij voor hen zorgen, ook op het gebied van intimiteit.

Grensoverschrijdend gedrag aangaande de lichamelijke omgang met elkaar van gasten onderling, tussen gast en vrijwilliger of tussen vrijwilligers onderling dient te worden voorkomen en indien nodig te worden bijgestuurd.

Daarom is voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode bestaat uit twee delen:

 1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor gasten en vrijwilligers.
 2. Omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de VOOR ELKAAR vakantieweken wordt gevoerd.

Van alle vrijwilligers die als begeleiding mee gaan met onze vakantieweken vragen wij deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaart de vrijwilliger dat hij de gedragscode kent en volgens deze gedragscode zal handelen.

1. Gedragsregels voor vrijwilligers

 1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de gasten, die juist kwetsbaar zijn, zich veilig en gerespecteerd voelen.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de gast en zijn bezittingen te bejegenen op een wijze die deze in zijn waardigheid aantast. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van discriminatie.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de gast dan functioneel noodzakelijk is. Een onderdeel daarvan is dat de vrijwilliger zeer terughoudend omgaat met het gebruik van social media.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de gast. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en gast, zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is sprake van machtsongelijkheid tussen vrijwilliger en gast.
 5. De vrijwilliger draagt kleding die voor de gasten geen aanleiding geven tot het uiten van dubbelzinnige opmerkingen of seksuele gevoelens.
 6. De vrijwilliger mag de gast niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De vrijwilliger zal tijdens de vakantieweek, uitstapjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met de gasten en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals een hotelkamer of toiletruimte.
 8. De vrijwilliger heeft de plicht de gast naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal actief erop toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de gast is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te doen bij de daarvoor aangewezen vrijwilliger.
 10. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar deze gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van deze gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een daarvoor aangewezen vrijwilliger.
 12. Wat hierboven beschreven staat over het gedrag van de vrijwilliger richting de gasten geldt op vergelijkbare wijze voor de vrijwilligers onderling.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met gasten en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met gasten, verstaan wij:

 1. Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
 2. Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering binnen een ongelijke machtsverhouding (vrijwilliger-minderjarige, vrijwilliger-gast e.d.)
 3. Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande opsomming vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met gasten, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met gasten, waarvan de leiding van de week oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 8 december 2022 vastgesteld door het bestuur van de Stichting VOOR ELKAAR vakantieweken.